Drukuj
01
lipca
2019

Informator Zboru "Betezda"

Krzy
Szczecin, Lipiec 2019

Nieprzebaczalność braku przebaczenia

Od wczorajszego poranka chodzą mi po głowie nowe myśli na temat wartości przebaczenia w oczach Bożych. Myślę, że powodem, dla którego biblijny król Dawid został nazwany "mężem według serca Bożego" była właśnie jego wspaniałomyślność w przebaczaniu.

Saul wielokrotnie chciał go zabić, a Dawid płakał na jego pogrzebie. Absalom zbuntował się i przejął władzę w Izraelu, a jego ojciec Dawid - pomimo wygnania - wciąż chciał ocalić mu skórę.

Początkowe rozdziały Drugiej Księgi Samuela opowiadają o kolejnych aktach wspaniałomyślności króla Dawida względem jego przeciwników. Takimi ludźmi niewątpliwie by łwojownik Abner oraz Iszboszet pretendujący do tronu po śmierci króla Saula, jego ojca. Jednakże Dawid był nastawiony na przebaczenie i pojednanie. Gdy Abner w towarzystwie dwudziestu osobistości przybył do Dawida do Hebronu, Dawid wyprawił ucztę dla niego i dla tych, którzy z nim przybyli [2Sm 3,20]. Również potomek króla Saula był przez Dawida życzliwie traktowany. Dawid nie żywił żadnej urazy do swoich winowajców. Dobrze znał Boga i upodobnił się do Niego, gdyż On jest hojny w odpuszczaniu [Iz 55,7].
Zaobserwowałem, że gniew Dawida wzbudzali nie jego właśni winowajcy, lecz ci, którzy - pomimo dawanego im przykładu - nie potrafili wybaczyć i w szukaniu zemsty starali się dopiąć swego. Widać to w zachowaniu Dawida, gdy jego wojownicy Joab i Abiszaj zabili Abnera [2Sm 3,28-30]. Również gdy nadgorliwcy w trosce o jego powodzenie, Baana i Rekab, przynieśli mu głowę Iszboszeta, Dawid postąpił wobec nich jak najsurowiej. Na podstawie tej historii można nawet powiedzieć, że Dawid nie chciał śmierci tych, którzy zgrzeszyli przeciwko niemu. Uśmiercał natomiast ludzi ziejących zemstą i nie potrafiących odpuścić.
Gdy przynieśli głowę Isz-Boszeta do Dawida do Hebronu, powiedzieli królowi: Oto głowa Isz-Boszeta, syna Saula, twojego wroga, królu, człowieka, który próbował cię zabić. PAN jednak zsyła dziś mojemu panu, królowi, czas pomsty na Saulu i jego potomstwie. A Dawid odpowiedział Rekabowi i jego bratu Baanie, synom Rimmona Beerotczyka: Jak żyje PAN, który wykupił mnie z wszelkiej niedoli, że tego, który mi doniósł o śmierci Saula — a byłprzekonany, że przyniósł mi dobrą nowinę — kazałem w Siklag pojmać i pozbawić życia. Tak mu wynagrodziłem jego dobrą wiadomość. Czy tym bardziej teraz, gdy wy, niegodziwi ludzie, zabiliście niewinnego człowieka w jego domu, na jego łóżku, nie powinienem pociągnąć was do odpowiedzialności za przelaną krew i usunąć was z ziemi? Po tych słowach Dawid rozkazał swoim wojownikom, aby ich zabili, obcięli im ręce i nogi i powiesili przy stawie w Hebronie [2Sm 4,8-12].
Słowo Boże naucza, że Bóg ma upodobanie w ludziach podobnych do Syna Bożego, który w męce krzyżowej prosił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią [Łk 23,34]. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią [Mt 5,7] powiedział wcześniej w Kazaniu na Górze. Nie tylko własnym winowajcom powinniśmy chętnie przebaczać, ale również osobom, które zawiniły wobec innych osób. Jeżeli nie stać nas na taką wspaniałomyślność, to musimy liczyć się z tym, że spotka nas surowsza kara. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia [Jk 2,13].
Dawid chętnie odpuścił swoim winowajcom, surowo natomiast ukarał ludzi, którzy przebaczyć nie chcieli. W ten sposób dobrze wpisał się w myśl Bożą. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń [Mk 11,25].
Dawid chętnie odpuścił swoim winowajcom, surowo natomiast ukarał ludzi, którzy przebaczyć nie chcieli. W ten sposób dobrze wpisał się w myśl Bożą. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń [Mk 11,25].
 
Marian Biernacki
 

K O M U N I K A T Y  I  O G Ł O S Z E N I A:

 • Nabożeństwa: Niedziela godz. 10:00

 • Spotkania grup domowych. Obecnie odbywają się spotkania dwóch grup domowych. Wszystkich zachęcamy do brania udziału w naszych spotkaniach.

 • 10.07.2019r. (środa) - zborowy dzień postu i modlitwy, zachęcamy do spędzenia tego dnia w poście i modlitwie, który zakończymy o 18:00 spotkaniem modlitewnym u Kowalińskich, ul. Kostki Napierskiego 15A/3.

  Potrzeby modlitewne:
  Módlmy się o naszą służbę tu, gdzie Bóg nas postawił, o nasze uświęcenie i działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Dziękujmy za Zbawiciela, za przemianę życia, za życie z Nim w służbie innym, za możliwości i wyzwania. Dziękczynienie za wysłuchane modlitwy: nowe miejsce pracy Basi Żurowicz, zdrowie Emilki Kieryk, uzdrowienie Roy’a Scarsbrook. Dziękczynienie za: wspólne nabożeństwo, piknik z okazji Dnia Dziecka, usługę dzieci, nauczycieli Szkoły Niedzielnej, wakacje, nowych członków naszej społeczności, służbę wśród małżeństw SwM, służbę ChSA. Dziękczynienie za: pomyślny proces leczenia Krystyny Brylowskiej, nowe życie rozwijające się w Monice Pawlickiej. Módlmy się o przywódców naszego kościoła i naszego kraju, o pokój i pojednanie w konflikcie Rosyjsko–Ukraińskim oraz o Bożą ochronę dla chrześcijan we wschodniej Ukrainie, o pokój dla Izraela, o prześladowanych chrześcijan, o problemy migracyjne, o niezbawione osoby w naszych rodzinach. Potrzeby zdrowotne: Leszek Cichy-nowotwór, Zuzia – białaczka, Maria Brasewicz,Romuald i Janina Zabłoccy, Janina Sawczyn, Krystyna Palus, Elżbieta Matysiak, Genowefa Schmidt, Iwonka kuzynka Bogdana Pilaka – nowotwór, Edward Kowaliński – stwardnienie rozsiane. Módlmy się o pozostałe potrzeby: Ula Zielińska – praca w nowym miejscu, Paweł Misiak, Rafał Galenkiewicz – błogosławieństwo w pracy poza krajem i możliwość znalezienia pracy w ojczyźnie. Monika Pawlicka - Boże prowadzenie w oczekiwaniu na kolejnego potomka. Boże pocieszenie dla: rodziny Eli Rapanowicz po odejściu do wieczności jej siostry Stasi, naszych wdów oraz Wladymyra Kulczyckiego z powodu odejścia do wieczności ich bliskich. Módlmy się o: pracę wśród studentów i młodzieży – Kornelia i Maciej Kierykowie – ChSA, piknik zborowy - 13.07., Szczeciński Tydzień Reformacji. Módlmy się za naszymi przyjaciółmi: szczeciński obóz Gedeonitów, Diane i Dennis Holcomb – służba pastorska, Leonard Strzałowski z Gdańska – uzdrowienie z raka, Akcja Humanitarna Życie, działania misyjne Misji Zdroje – wyjazd z dziećmi z domów dziecka. Módlmy się o nasz własny obiekt.


 • 13.07.2019r. (sobota) – PIKNIK – 11:00 – piknik zborowy odbędzie się u Robaczewskich, ul. Goplańska.

 • 14.07.2019r. (niedziela) – nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską
 • Dla chętnych do wspierania misji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego zamieszczamy numer konta: 42 1050 1214 1000 0007 0162 2953 ING Bank Śląski VII O/Katowice. Aby otrzymać zwrot podatku, w rubryce tytułem proszę wpisać "Darowizna na działalność statutową ChSA". ChSA serdecznie dziękuje za wsparcie.

 • Rodzicielstwo Dające Życie - 7 tygodniowy kurs dla rodziców i dziadków prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska
 • Małżeństwo Związek na Całe Życie – 12 tygodniowy kurs dla małżeństw prowadzony w małych grupach drogą video-konferencji przez internet - www.2equal1.com/polska

 • Zborowa strona internetowa www.betezda.org.pl 

 • Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer konta: PKO BP S.A. III O/Szczecin 14 1020 4812 0000 0102 0047 4585. Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem: darowizna na cele kultu religijnego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Urodziny w lipcu obchodzą:

03.07. – Agnieszka Michalska
09.07. – Daniel Galenkiewicz
10.07. – Jakub Nowosad
14.07. – Anna Misiak
15.07. – Mirosława Orzechowska
18.07. – Maria Kaczmarczyk
21.07. – Katarzyna Kowalińska
26.07. – Monika Pawlicka-Bartos
28.07. – Berenika Misiak
31.07. – Beata Galenkiewicz


„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję”. Ps. 62, 6-7