Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Drukuj

Komentarz do wyznania wiary

1. Pismo Święte

Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Dlatego oświecenie przez Ducha Świętego jest konieczne do jego właściwego zrozumienia. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże zawiera następujące księgi, które dzielą się na Stary i Nowy Testament:

Stary Testament:
I Księga Mojżeszowa, II Księga Mojżeszowa, III Księga Mojżeszowa, IV Księga Mojżeszowa, V Księga Mojżeszowa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga Samuela, 2 Księga Samuela, 1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska, 1 Księga Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Hioba, Księga Psalmów, Przypowieści Salomona, Księga Kaznodziei Salomona, Pieśń nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Lamentacje, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.

Nowy Testament:
Ewangelia Św. Mateusza, Ewangelia Św. Marka, Ewangelia Św. Łukasza, Ewangelia Św. Jana, Dzieje Apostolskie, List Św. Pawła do Rzymian, Pierwszy List Św. Pawła do Koryntian, Drugi List Św. Pawła do Koryntian, List Św. Pawła do Galacjan, List Św. Pawła do Efezjan, List Św. Pawła do Filipian, List Św. Pawła do Kolosan, Pierwszy List Św. Pawła do Tesaloniczan, Drugi List Św. Pawła do Tesaloniczan, Pierwszy List Św. Pawła do Tymoteusza, Drugi List Św. Pawła do Tymoteusza, List Św. Pawła do Tytusa, List Św. Pawła do Filemona, List Św. Pawła do Hebrajczyków, List Św. Jakuba, Pierwszy List Św. Piotra, Drugi List Św. Piotra, Pierwszy List Św. Jana,  Drugi List Św. Jana,  Trzeci List Św. Jana, List Św. Judy, Objawienie Św. Jana

2. Bóg Trójjedyny

Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny i nieskończony w swojej istocie i doskonałości. Tylko On posiada nieśmiertelność i przebywa w światłości niedostępnej. Bóg stworzył niebo i ziemie, świat ludzi i aniołów. Bóg jedyny objawił się jako Byt w trzech osobach - Ojca i Syna, i Ducha Świętego - które stanowią jedność w istocie, mocy i wieczności.

Referencje biblijne:
Rdz 17,1; Wj 3,14; Pwt 4,15-16; 6,4-6; 1 Krl 8,27; Ps 90,2; Iz 6,3; 46,9-10; 48,12; Jr 10,10; 23,23-24; Ml 3,6; Mt 28,19; J 1,1-3.18; 4,24; Rz 9,5; 11,35-36; 1 Kor 8,4-6; 2 Kor 13,13; 1 Tm 1,17; Hbr 2,6; 1J 5,8; Ap 1,17-18.

3. Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym - odwiecznym i wcielonym Słowem Boga - który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Marii Dziewicy. Posiada dwie natury - boską i ludzką, jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. On poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata i zmartwychwstał w ciele dla usprawiedliwienia wierzących. Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł na prawicy Ojca, skąd przyjdzie powtórnie. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem miedzy Bogiem a człowiekiem.

Referencje biblijne:
I Ks. Mojż. 17r, 1w; II Ks. Mojż.  3r, 14w; V Ks. Mojż. 4r, 15-16w; 6r, 4-6w; 1 Król. 8r, 27w; Ps. 90, 2w; Ks. Iz.  6r, 3w;  46r, 9-10w;  48r, 12w; Ks. Jer. 10r, 10w; 23r, 23-24w; Mal. 3r, 6w;Ew. Mat. 28r, 19w;Ew. Jan. 1r, 1-3w i 18w; 4r, 24w; Rzym. 9r, 5w; 11r, 35-36w; 1 Kor. 8r, 4-6w; 2 Kor. 13r, 13w; 1 Tym 1r, 17w; Hebr. 2r, 6w; 1Jana 5r, 8w; Obj. 1r, 17-18w.

4. Duch Święty

Duch Święty jest trzecią, boską osobą Trójcy Świętej. Z Jego natchnienia powstało Pismo Święte. Z Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus, który również "przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu". Duch Święty udziela się człowiekowi w odrodzeniu, chrzcie w Duchu, napełnieniu oraz w duchowych darach łaski Bożej.

Referencje biblijne:
I Ks. Mojż. 1r, 2w; Ps. 139, 7w; Ks. Iz. 11r, 2w; Ew. Mat. 12r, 31w; Ew. Łuk. 2r, 27w; 4r, 18w; 11r, 13w; Ew. Jan 4r, 24w; 14r, 16w. 17w. 26w; 15r, 26w; 16r, 13w; Dz. 2r, 4w; 16r, 7w; 21r, 11w; Rzym. 1r, 4w; 8r, 9w. 14w; 1 Kor. 6r, 19w; 12r, 4w. 8-13w; 2 Kor. 1r, 22w; 3r, 17w; Gal. 4r, 6w; 1 Piotra 1r, 11w; 4r, 16w; Obj. 22r, 17w.

5. Chrzest Duchem Świętym

Chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha Świętego w wierzących, wzmocnieniem i udzieleniem duchowych darów łaski, charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego - Kościoła, dla skutecznej służby i świadectwa. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie, duchowe dary łaski Bożej, w tym natchnione przez Ducha Świętego, mówienie innymi językami (glosolalia).

Referencje biblijne:
Mt 3,11-12; Mk 1,8; Łk 3,16; 12,49-50; J 1,33; Dz 1,5; 2,4.17.38-39; 8,14-17; 10,44; 19,6; 1 Kor 12;14; Ef 4,4-16.

6. Ustanowienia Chrystusowe

Chrystusowe ustanowienia dla Kościoła to - Chrzest i Wieczerza Pańska. Chrzest w Kościele jest chrztem wiary. Jest on znakiem wspólnoty z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, znakiem wszczepienia w Chrystusa i przebaczenia grzechów. Chrzest jest wykonywany w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego przez zanurzenie w wodzie. Wieczerza Pańska jest wspominaniem, pamiątki śmierci Pańskiej; obchodzona jest pod dwiema postaciami: chleba i wina. Chleb jest "społecznością ciała Chrystusowego", kielich jest "społecznością krwi Chrystusowej". Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna.

Referencje biblijne:
Ew. Mat. 3r, 16w; 28r, 18-20w; Ew. Mar. 16r, 15-16w; Dz. 2r, 38w. 41w; 9r, 10-18w; Rzym. 6r,3-10w; Ew. Mat.  26r, 17-30w; Ew. Mar. 14r, 12-26w; Ew. Łuk. 22r, 7-23w; 24r, 29-31w; Ew. Jan 13r, 21-30w; 1 Kor. 10r, 16-21w; 11w,23-34w.

7. Uzdrowienie chorych

Fizyczne ciało człowieka zostanie odkupione dopiero w chwili powtórnego, chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa przez zmartwychwstanie umarłych i przemienienie żyjących, kiedy "to, co skazitelne przyoblecze się w nieskazitelność". Bóg jednakże okazuje łaskę uzdrowienia również w doczesności przez modlitwę wiary w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, dary uzdrawiania oraz przez nauki medyczne.

Referencje biblijne:
II Ks. Mojż 15r, 26w; IV Ks. Mojż. 12r, 10-16w; 21r, 4-10w; 2 Król. 21r, 1-11w; Ks. Iz.  38r, 1-8w; 53r, 4-5w; Ew.  Mat. 8r, 1-17w; 9r 12w; 10r, 1w. 8w; Ew. Mar. 2r, 17w; 16r, 17-18w. 20w; Ew. Jan  5r, 31w; Dz. 3r, 1-9w; 5r, 12-16w; 10r, 32-35w; 1 Kor. 12r, 9w. 28w; 1 Tym. 5r, 23w; 2 Tym. 4r,20w;  Jak. 5r, 13-16w.

8. Kościół

Założycielem Kościoła jest Jezus Chrystus. Do Kościoła Powszechnego należą ludzie wierzący i odrodzeni z Ducha Świętego zarówno żyjący na ziemi, jak i ci, którzy "zasnęli w Chrystusie". Ci, którzy odeszli do wieczności stanowią Kościół Tryumfujący, za jeszcze żyjący na ziemi - Kościół Pielgrzymujący. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

Kościół lokalny nazywa się zborem. Zbory mogą łączyć się we wspólnoty kościelne, denominacje. Do budowania Kościoła, Ciała Chrystusowego, Pan ustanowił odpowiednie służby, np. biskupów, prezbiterów, pasterzy, nauczycieli, ewangelistów, diakonów.

Referencje biblijne:
II Ks. Mojż. 40r, 34-38w; Ew.  Mat. 16r, 18w; 18r, 15-20w; 28r, 18-20w; Dz. 2r, 41-44w; 11r, 26w; 15r, 1-35w; 20r, 17-38w; Rzym. 1r, 7w; 1 Kor. 12r, 12-31w; Efez. 1r, 10w.22-23w; 4r, 1-16w; 5r, 23-32w; Kol. 1r, 18-19w; Hebr. 12r, 18-24w; Obj. 2r;  3w.

9. Małżeństwo

Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w akcie stworzenia. I może ono być zawarte tylko miedzy jednym mężczyzną i jedną kobietą. Nie może być zawarte miedzy bliskimi krewnymi, ponieważ jest to zabronione przez Słowo Boże. Celem małżeństwa jest zarówno prokreacja, przekazywanie daru życia następnemu pokoleniu, jak i wspólnota oraz pomoc wzajemna. Zasadą małżeństwa jest jego nierozerwalność.

Referencje biblijne:
I Ks. Mojż. 1r, 26-28w; 2r, 20-25w; 24r,1-67w; Neh. 13r, 25-27w; Ew. Mat. 19r, 3-12w; Ew. Mar.  10r, 1-12e; Efez.  5r ,21-32w; 1 Kor. 7r, 2-40w; 1 Tym. 3r, 2w.12r; 4w, 3w; Hebr. 13r, 4w.

10. Rzeczy ostateczne

Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez Jezusa Chrystusa. W dniu tym będą sądzeni wszyscy ludzie oraz upadli aniołowie z szatanem na czele. Nastąpi wówczas powszechne zmartwychwstanie: sprawiedliwych w przemienionym ciele do życia wiecznego, niesprawiedliwych zaś - na wieczne potępienie. Dziedzictwem sprawiedliwych będzie "nowe niebo i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka", zaś niesprawiedliwych - "jezioro ogniste".

Referencje biblijne:
I Ks. Mojż. 3r, 19w; II Ks. Mojż. 3r,1-6w; Kazn. 12r, 7w; Job. 19r, 25-27w; Ew. Mat. 24r, 1-44w; 25r, 1-13w. 31-46w; Ew. Łuk. 16r, 19-31w; 20r ,27-38w; Ew. Jan 11r,23-27w. 32-44w; Dz. 2r, 29-32w; 13r, 36-39w; Rzym. 1r, 1-4w; 14r, 7-9w; 1 Kor. 3r, 10-17w; 15r, 1-55w; 2 Kor. 5r, 1-10w; Flp. 2r,  9w; 1 Tes. 4r, 13-18w; 5r, 1-11w; 2 Tes. 1r, 6-10w; 2r, 1-l2w; Hebr. 13r, 8w; 1 Piotr.1r, 10-12w; 2 Piotr 2r, 4-13w; 3r, 1-13w; Jud 6-9w.14-15w; Obj. 20-22r.

Źródło: kz.pl

Udostępnij na FB

Słowo Boże na dziś dla Ciebie

Nabożeństwa w Zborze Betezda

Nabożeństwo główne
niedziela godz. 10.00
mapka2
Aula Centrum Kształcenia Sportowego
ul. Rydla 49, Szczecin

Spotkanie w Małżeństwie

obraczki

Czy słyszałeś o

4prawa

Licznik odwiedzin naszej strony

mod_vvisit_counterDziś98
mod_vvisit_counterTen tydzień3287
mod_vvisit_counterTen miesiąc16408
mod_vvisit_counterWszystkie997616
Teraz: 46 gosci online
Twój IP: 50.19.34.255